You are using an outdated browser, we highly recommend that you use a modern browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) to get the full experience of this website.

Material med 99% återvinningsgrad

EAB använder sig av i huvudsak stål som materialval i våra konstruktioner. Återvinningsgraden av detta material är 99%, vilket vi gör att vi deltar i ett kretslopp som materialmässigt har en minimal miljöpåverkan.

Optimering i produktion

Maskin- och material utnyttjande ska optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.

Avfall och källsortering

Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser.

Lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

Material, ytbehandling och processer

Produkternas miljöpåverkan under dess livstid skall minimeras genom miljömedvetet val av material och ytbehandlingsmetoder. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val och värdering av leverantörer.

EAB Hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning

EAB Hållbarhetsbok

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.

Läs EAB Hållbarhetsbok här.