Vår Miljöpolicy

Enviro 716X477px

EAB AB tillhandahåller produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Detta skall uppnås genom ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation. 

Avfall och källsortering
Mängden avfall skall minskas och källsortering utföras där detta är möjligt. Vi skall sträva efter att minska och om möjligt eliminera förorening av miljön genom vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser.

Lagar och förordningar
Gällande lagar och förordningar skall följas och en öppen attityd bibehållas mot allmänhet och myndigheter.

Material, ytbehandling, processer
Produkternas miljöpåverkan under dess livstid skall minimeras genom miljömedvetet val av material och ytbehandlingsmetoder. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val och värdering av leverantörer.

Maskin- och materialutnyttjande skall optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter.


Hållbarhetsboken

Det håller.® eller Built to last. säger allt om hur vi tänker och hur vi agerar här på EAB. Det är ett löfte som som vi ger våra kunder, men också till våra medarbetare, leverantörer och alla som på något sätt har en relation med oss.  
Hallbarhetsboken Sv 716X477Klicka här för att läsa vår Hållbarhetsbok